top of page

บริการ Cyber365

ค้นพบความเชี่ยวชาญของเรา

การประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์

ระบุว่าสินทรัพย์ใดมีความเสี่ยง จากนั้นจึงกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องทรัพย์สินเหล่านั้น

การเตรียมการป้องกัน

writing on computer
Man Hands On Keyboard

นโยบายและขั้นตอนความปลอดภัยทางไซเบอร์​

นโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์กำหนดมาตรฐานพฤติกรรมสำหรับพนักงานของคุณ ซึ่งอาจกำจัดจุดอ่อนของคุณ some

ข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR)

การประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว

Business Partners at Work
Computers

ข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR)

การประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

วิทยากรบรรยาย

จองผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ของเรา

Public Speaker
bottom of page