top of page

การฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์

ระบุและปกป้องทรัพย์สินที่สำคัญของคุณโดยทำการประเมินความเสี่ยงของคุณเอง

ใครควรทำหลักสูตร?

  • บุคคลที่ต้องการสามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้

  • C-Suite, ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย, นักวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ, บุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ผู้จัดการความเสี่ยง และอื่นๆ

  • บุคลากรจำเป็นต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด PCI-DSS

  • ช่างเทคนิคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page